Advocaat arbeidsrechtEen advocaat arbeidsrecht zoeken

Een advocaat arbeidsrecht treedt op in kwestie aangaande arbeidsovereenkomsten in het algemeen.

Arbeidsrecht heeft bijvoorbeeld betrekking op ontslag, een functiewijziging, ... 

Een advocaat arbeidsrecht houdt de vinger aan de pols in deze vaak wijzigende materie, die vaak ook beïnvloed wordt door Europese regelgeving.

Onlineadvocaat.be helpt u graag verder in de zoektocht naar de beste advocaat arbeidsrecht voor uw dossier. Daarvoor kan u eenvoudig ons formulier invullen en nemen de gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht zelf verder contact met u op

De wet arbeidsovereenkomsten

De voornaamste rechtsbron inzake arbeidsrecht is de wet arbeidsovereenkomsten van 3 juni 1978.

Deze wet regelt zeer veel aspecten waar het arbeidsrecht om draait.

Voor de industriële revolutie was er geen sprake van arbeidsrecht, bij gebrek aan rechten van de arbeider. Arbeidsrecht is immers het geheel van regels die de rechtspositie van degene die arbeid in dienstverband verricht te regelen. Na de eerste wereldoorlog kwamen de rechten van de arbeider meer op het voorplan toen de werknemers met het algemeen enkelvoudig stemrecht konden wegen op de regelgeving.

De wet definieert in de eerste plaats wat valt onder een arbeidsovereenkomst en onderscheidt daarbij:

 De arbeidsovereenkomst voor werklieden: "dit is de overeenkomst waarbij een werknemer, de werkman, zich verbindt, tegen loon, onder gezag van een werkgever in hoofdzaak handarbeid te verrichten".

De arbeidsovereenkomst voor bedienden: "dit is de overeenkomst waarbij een werknemer, de bediende, zich verbindt, tegen loon, onder gezag, (...) van een werkgever in hoofdzaak hoofdarbeid te verrichten".

Het onderscheid tussen werklieden en bedienden staat steeds vaker onder druk, maar is nog steeds de bouwsteen van het arbeidsrecht.

Verder omvat de wet de rechten en verplichtingen van de partijen.

Wat valt onder arbeidsrecht?

Het gebied waar een advocaat arbeidsrecht optreedt, kan grotendeels onderscheiden worden als volgt:

  • De arbeidsreglementering, dit is de reglementering van de arbeidsomstandigheden op de werkvloer.
  • Het arbeidsovereenkomstenrecht, waaronder het ontslagrecht.
  • Het collectief arbeidsrecht, dat gekenmerkt wordt door de collectieve verhoudingen tussen werkgevers en werknemers.
  • Het sociaal handhavingsrecht, dit bepaalt de sancties en het toezicht op de naleving van het arbeidsrecht.

Het arbeidsrecht wordt gekenmerkt door het dwingend karakter van de regelgeving. Een algemene uitspraak is onmogelijk, maar het arbeidsrecht wordt vaak gezien als zijnde van openbare orde. In de eerste plaats is de arbeidsreglementering en het collectief arbeidsrecht in grote mate te beschouwen als wetgeving van openbare orde. Daarentegen regelt het arbeidsovereenkomstenrecht voornamelijk de contractuele relaties en omvat het geen strafsancties, zodat aangenomen wordt dat dit niet van openbare orde is. Wél is de wet arbeidsovereenkomsten principieel van dwingend karakter, omdat artikel 6 van deze wet stelt dat alle bedingen die strijdig zijn met de bepalingen daarvan nietig zijn in zoverre zij ertoe strekken dat de rechten van de werknemer worden ingekort of verzwaard.

Ontslagrecht

Een bijzondere tak van het arbeidsrecht is het ontslagrecht.

Daarbij zal een advocaat arbeidsrecht nagaan of de juiste stappen zijn genomen en alle formaliteiten zijn vervuld. Zo zal een ontslag dat niet via de regels is verlopen een onregelmatig ontslag zijn. In verband met de werklieden wordt dit als volgt in de wet gedefinieerd:

"Onder willekeurige afdanking wordt, voor de toepassing van dit artikel, verstaan, het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst."