Advocaat eigendomsrechtSpecialisatie eigendomsrecht

Een advocaat eigendomsrecht specialiseert zich in alle zaken waar een kwestie van eigendom (of ruimer een zakelijk recht) ter sprake komt.

Het eigendomsrecht is het recht om op de meest volstrekte wijze over een bepaalde zaak te beschikken. De enige beperkingen die op dit absolute recht kunnen gelden, worden bij wet of verordening bepaalt. Evenwel zijn er ook jurisprudentiële beperkingen die van toepassing kunnen zijn, zoals het verbod op rechtsmisbruik.

Eigendom is als zakelijk recht het meest fundamentele recht waarvan alle andere zakelijke rechten afgeleid zijn. 

Eigendom kan op verschillende manieren verkregen worden.

Verkrijging van eigendom

Volgens de artikelen 711 en 712 wordt de eigendom over goederen verkregen door erfopvolging, door schenking of bij testament en uit kracht van aangegane verbintenissen. Tenslotte kan eigendom ook tot stand komen door natrekking, incorporatie of door verjaring.

De meest courante manier van eigendomsverkrijging uit kracht van een verbintenis is uiteraard de koop.

Erfopvolging omvat zowel algemene als bijzondere legaten, waardoor eigendomsrecht verkregen zal worden.

Verjaring is een bijzondere manier van eigendomsverkrijging en deze wordt strikt gereglementeerd in het burgerlijk wetboek.

Zo zal een advocaat gespecialiseerd in eigendomsrecht thuis moeten zijn in aanverwante rechtstakken, zoals het erfrecht en het verbintenissenrecht en meer algemeen in het burgerlijk recht.

Procedures eigendomsrecht

Een advocaat eigendomsrecht kan tussenkomen in verschillende procedures, zoals daar zijn:

- Geschillen aangaande de betwisting van bezit- of eigendomsrechten. Zo zal een advocaat nodig zijn, als het eigendomsrecht betwist wordt en de inbezitstelling wordt gevorderd.

Dergelijke eis wordt een revindicatievordering genoemd. Een eigenaar kan bijvoorbeeld ook een revindicatieprocedure voeren voor de beslagrechter wanneer zijn rechten in het gedrang zijn gekomen door een beslag onder derden.

- Erfdisputen. Bij uitstek hebben deze zaken betrekking op het eigendomsrecht. Vaak zal er ook sprake zijn van vervreemding van erfgoederen.

- Opeisen of afschaffen van erfdienstbaarheden. De advocaat eigendomsrecht zal U correct kunnen bijstaan wanneer een discussie is ontstaan over het bestaan van een erfdienstbaarheid. Vaak zijn dergelijke rechten onduidelijk geformuleerd of is er in de loop der tijd een wijziging ontstaan in het gebruik of de omvang van de erfdienstbaarheid.