Advocaat jeugdrechtAdvocaat jeugdrecht, wat is dat?

Een advocaat jeugdrecht zet zich in voor alle materies waar jongeren bij betrokken zijn.

Voorbeelden:

Emily zit in het middelbaar. Ze komt uit een probleemgezin en kampt met psychologische problemen. Daarom opende het parket een dossier problematische opvoedingssituatie (POS). Aan Emily wordt een pro-deo advocaat toegewezen die haar belangen behartigt wanneer de zaak behandeld wordt door de jeugdrechter.

Jan heeft het moeilijk op school en spijbelt vaak. Tijdens het spijbelen werd hij op sleeptouw genomen door vrienden met een slechte invloed en raakte hij betrokken bij een diefstal in een supermarkt. Ook Jan heeft recht op een advocaat jeugdrecht die hem zal verdedigen voor de jeugdrechter, waar de zaak zal voorkomen om Jan een gepaste straf op te leggen.

Piet en Marie zijn gescheiden en hebben 2 dochters. Piet is niet tevreden en wil zijn dochters meer zijn. Daarom wil hij naar de familierechtbank stappen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden in de diverse problematiek waar het jeugdrecht op slaat.

Jeugdrecht en procesbekwaamheid

Procesbekwaamheid is de hoedanigheid om zelf in rechte te kunnen optreden. Een minderjarige is handelingsonbekwaam om zelf als procespartij op te treden. Dit vloeit ook voort uit het ouderlijk gezag, waarbij de ouders in de eerste plaats het gezag over het kind waarnemen. Wanneer er geen ouders, zijn neemt de voogd een gelijklopend gezag op. 

De ouders treden ook op in alle burgerlijke en processuele handelingen van het kind. 

Een kind wordt pas meerderjarig op zijn achttiende verjaardag (art. 488 BW). 

De uitzondering hierop is de ontvoogde minderjarige. Het ouderlijk gezag is dan niet zomaar meer van toepassing.

 

De procesonbekwaamheid van de minderjarige vloeit uit dit stelsel voort. De minderjarige kan immers zelf geen rechtshandelingen stellen, en a fortiori geldt dit ook voor proceshandelingen.

Ook hier geldt de uitzondering voor de ontvoogde minderjarige, deze kan zelf proceshandelingen stellen en rechten afdwingen voor de rechtbank.

De exceptie van niet-vertegenwoordiging dient wel in limine litis opgeworpen worden en kan gedurende de loop van het geding geregulariseerd worden door het tussenkomen van de wettelijke vertegenwoordiger of het meerderjarig worden.

 

Er zijn wel specifieke uitzonderingen voorzien, die in te delen zijn in 3 categorieën:

1. De volledige procesbekwaamheid, deze geldt bijvoorbeeld voor de minderjarige ouder voor procedures in uitoefening van het ouderlijk gezag.

2. Toestemmingsvereiste, in sommige procedures is de toestemming van de minderjarige vereist en wordt het kind aldus partij bij het geding.

3. Het hoorrecht, de minderjarige wordt in sommige aangelegenheden gehoord. Ook hier wordt het kind partij in het geding, maar wordt het niet beschouwd als procespartij.

Pro-deo advocaat jeugdrecht

Advocaten jeugdrecht worden vaak pro-deo aangesteld. Dit is het geval wanneer een minderjarige dient bijgestaan te worden, aangezien deze vermoed worden onvoldoende inkomsten te hebben.

In het jeugdbeschermingsrecht wordt de minderjarige automatisch een pro-deo advocaat toegewezen. Dit noemt men de ambtshalve aanstelling van een advocaat jeugdrecht. De minderjarige hoeft daarvoor zelf geen initiatief te nemen.

Thans bestaat een specifieke opleiding in deze materie. Dit is de bijzondere opleiding jeugdrecht die advocaten kunnen volgen. Na het volgen van deze opleiding krijgen de advocaten een certificaat als advocaat jeugdrecht.

Alimentatie en omgangsrecht

Naast de problematiek van het jeugdbeschermingsrecht, valt onder de materie die advocaten jeugdrecht behandelen ook het onderhoudsgeld en omgangsrecht na een scheiding.

Het onderhoudsgeld is de vergoeding van één of beide ouders aan de persoon die de verantwoordelijkheid heeft over de opvoeding van het kind.

Door de invoering van de wet van 19 maart 2010 tot objectivering van de onderhoudsbijdragen van gescheiden ouders is de bepaling van het onderhoudsgeld in zekere mate geuniformiseerd.

De wet bepaald o.a. dat de ouders moeten bijdragen volgens hun respectievelijke aandeel in het totaal van middelen, waaronder de inkomsten uit arbeid, roerend en onroerende goederen en alle andere voordelen en middelen die zij bezitten.

Een onderscheid wordt ook gemaakt tussen de gewone en de buitengewone kosten.

Een commissie voor onderhoudsbijdragen maakt aanbevelingen over de manier waarop de alimentatiegelden bepaald worden worden.

Ook in deze materie kunnen advocaten jeugdrecht u bijstaan.

 

Dit is ook het geval voor het bepalen van het verblijf van het kind en het omgangsrecht van een ouder, grootouder, ...

Een advocaat jeudgrecht kan inzake omgangsrecht correct advies en bijstand verlenen.