Nieuwe tarieven rolrechtNieuwe tarieven plan voor justitie

In het kader van zijn nieuw plan voor justitie heeft minister Koen Geens bekend gemaakt dat de tarieven voor rolrechten sterk aangepast worden.

Dit alles zou kader binnen de behoefte om justitie te ontlasten en (1) "mensen ertoe te brengen opnieuw de weg van het constructief overleg te kiezen en alleen na uitputting van andere even oplossingsgerichte maar minder dure middelen, de weg naar de rechter te kiezen". Het zou eveneens de bedoeling zijn om (2) "roekeloze procedures te weren die onze rechtbanken zo overbelasten dat een efficiënte rechtsafhandeling van andere belangrijker geschillen op de helling komt te staan".

 

Verhoging belastingen

Spijts de gegeven argumentatie kan de verstaander niet anders concluderen dan dat dit een nieuwe aanslag is op de rechtsstaat. De 2 elementen die de minister van justitie aanbrengt zijn eenvoudig te weerleggen.

Wat het eerste punt betreft, is in het verleden reeds gebleken dat een verhoging van de gerechtskosten niet noodzakelijk een vermindering van de werklast van justitie tot gevolg heeft. Zo heeft ook de hervorming van de rechtsplegingsvergoeding niet geleid tot een substantiële afname van het aantal dossiers. Bovendien zal de kost van de procedure zelden de enige beweegreden zijn. Een marginale verhoging zal weinig effect hebben en stelt zich de vraag of het niet zeer naîef is om te denken dat deze het beoogde resultaat (alternatieve geschillenbeslechting) zal bereiken.


Het tweede punt sluit aan bij het eerste en ook daar stelt zich de vraag naar het beoogde effect. Het echte probleem is dat de reeds voorziene middelen tegen tergend en roekeloos geding totaal ontoereikend zijn en zelden toegepast worden. Daardoor wordt het aanwenden van een procedure en rechtsmiddel weinig gecontroleerd. Het verhogen van de rolrechten zal aan deze evolutie niets veranderen.


De wijziging van de rolrechten is dus een loutere belastingsverhoging.


Wat daarentegen door deze verhoging wel verder in de hand gewerkt wordt, is dat de afstand van justitie met de gewone burger steeds groter en groter wordt. De opeenvolgende maatregelen die louter gericht zijn op een budgettaire aanpak (verminderen werkingsmiddelen justitie, verhoging van de rechtsplegingsvergoeding, verhoging van de rolrechten, invoering van BTW binnen de advocatuur) hebben werkelijk een recht van de sterkste gecreëerd zonder sociale correctie. Het pro-deo systeem is failliet door een totaal gebrek aan visie, beleid en controle.

We mogen de huidige minister van justitie uiteraard niet afrekenen op het beleid van voorgangers, maar de huidige malaise zal door dit soort maatregelen verder in de hand gewerkt worden.

 

Nieuwe tarieven op een rij

Nog ter info zijn hier de nieuwe tarieven:


Vredegerecht, politierechtbank

tot 2.500 € of niet in geld waardeerbare vorderingen
40 €

boven 2.500 € 
80 €


Rechtbank eerste aanleg (met uitzondering van de familierechtbank), rechtbank van
koophandel


tot 25.000 € of niet in geld waardeerbare vorderingen
100 €

van 25.000,01 € tot 250.000 €
200 €

van 250.000,01€ tot 500.000 €
300 €

boven 500.000 € 
500 €


Arbeidsrechtbank en fiscale geschillen, indien de waarde van de vordering hoger is dan 250.000 €

van 250.000,01€ tot 500.000 €
300 €

boven 500.000 € 
500 €


Hof van beroep

tot 25.000 € of niet in geld waardeerbare vorderingen
210 €

van 25.000,01 € tot 250.000 €
400 €

van 250.000,01 € tot 500.000 €
600 €

boven 500.000 € 
800 €


Arbeidshof, en fiscale geschillen in beroep indien de waarde van de vordering hoger is van 250.000 €

van 250.000,01 € tot 500.000 €
600 €

€ boven 500.000 € 
800 €


Hof van cassatie, met uitzondering van voorzieningen tegen beslissingen van arbeidsgerechten en fiscale zaken

tot 25.000 € of niet in geld waardeerbare vorderingen
375 €

van 25.001 € tot 250.000 €
500 €

van 250.000,01 € tot 500.000 €
800 €


Hof van Cassatie voor voorzieningen tegen beslissingen van arbeidsgerechten en fiscale zaken, indien de waarde van de vordering hoger is dan 250.000€

van 250.000,01 € tot 500.000 €
800 €

boven 500.000 € 
1.200 €