Opstalrecht verlenenWat is een opstalrecht

Een opstalrecht is een zelfstandig onroerend zakelijk op bestaande of nog op te richten gebouwen of werken.

Het recht is onroerend omdat het slaat op onroerende goederen uit hun aard of door incorporatie en het is zakelijk omdat het rechtstreeks slaat op de zaak die er het voorwerp van is.

Het recht van opstal verleent dus een eigendomsrecht, zodat de opstaller beschikt over een volgrecht en een recht van voorrang. Om dit recht te kunnen tegenwerpen aan derden is het vereist dat de akte van vestiging wordt overgeschreven op het kantoor van de hypotheekbewaarder van het arrondissement waar de goederen gelegen zijn, zelfs in het geval dat het recht voor minder dan 9 jaar zou worden toegestaan.

Duurtijd opstalrecht

Het recht van opstal is bijzonder in die zin dat het een tijdelijk eigendomsrecht is met een maximumduur van vijftig jaar. De wetgever heeft weliswaar voorzien dat een hernieuwing mogelijk is en deze kan een onbepaald aantal keren gebeuren.

Wordt een erfpacht of pacht gevestigd en vloeit daaruit een opstalrecht voort, dan wordt het opstalrecht niet ingekort tot de maximumduur maar wordt de duur gekoppeld aan de pacht. Hetzelfde geldt voor efdienstbaarheden waaraan een opstalrecht is verbonden. Dit opstalrecht zal net zoals de erfdienstbaarheid eeuwigdurend kunnen zijn.

Bij het aflopen van de duur van het opstalrecht gaat de eigendom over naar de grondeigenaar. Een vergoeding zal verschuldigd zijn wanneer de opstaller de werken gedaan heeft of het gebouw heeft opgericht. 

De partijen kunnen van dit principe afwijken. Contractueel zijn verschillende vergoedingssystemen mogelijk.

Wettelijke bepalingen opstalrecht

10 JANUARI 1824. - Wet over het recht van opstal:


Artikel 1.[1 Het recht van opstal is een zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen te hebben voor het geheel of een deel, op, boven of onder andermans grond.
Het opstalrecht kan gevestigd worden door elke titularis van een onroerend zakelijk recht, binnen de grenzen van zijn recht.]1
----------
(1) 

Art. 2. Degene die het recht van opstal heeft kan hetzelve vervreemden en met hypotheek belasten.
Hij kan de goederen, aan het recht van opstal onderworpen, met erfdienstbaarheden bezwaren, doch alleen voor het tijdvak, gedurende hetwelk hij het genot van dat recht bezit.

Art. 3. De titel van aankomst van het recht van opstal moet in de daartoe bestemde openbare registers worden overgeschreven.

Art. 4. Het recht van opstal kan voor geen langere tijd dan van vijftig jaren worden bepaald, behoudens de bevoegdheid om hetzelve te vernieuwen.

Art. 5.Zoo lang het recht van opstal duurt, kan de [1 opstalgever of diens rechtsopvolger]1 dengenen die dat recht heeft niet beletten de gebouwen en andere werken te slopen, of de beplantingen te rooien, en een en ander weg te nemen, mits laatstgemelde den prijs daarvan, tijdens het verkrijgen van het recht van opstal, hebben voldaan, of wel de gebouwen, werken en beplantingen door hem zelf gesteld of gemaakt zijn; en voorbehoudens dat de grond zal moeten worden hersteld in den staat waarin dezelve zich v��r het opbouwen of beplanten bevond.
----------
(1) 

Art. 6.Bij het eindigen van het recht van opstal treedt de [1 opstalgever of diens rechtsopvolger]1 in den eigendom van de gebouwen, werken en beplantingen, onder gehoudenis om de waarde daarvan op dien tijd te betalen aan dengenen die het recht van opstal had, welke laatste het recht van terughouding zal hebben, tot dat die betaling zal voldaan zijn.
----------
(1) 

Art. 7.[1 Indien het recht van opstal gevestigd is op, boven of onder een grond, waarop of waaronder zich reeds gebouwen, werken en beplantingen, bevonden, welker waarde door de opstalhouder niet voldaan is, zal de opstalgever of diens rechtsopvolger, bij het eindigen van het recht van opstal, al die voorwerpen terug nemen, zonder daarvoor tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.]1
----------
(1) 

Art. 8. De verordeningen van dezen titel zullen alleen van kracht zijn, voor zoo verre daarvan door de overeenkomsten der partijen niet is afgeweken, voorbehoudens echter de bepaling van artikel 4 van deze wet.

Art. 9. Het recht van opstal, gaat, onder anderen, verloren:
1° Door vermenging;
2° Door het te niet gaan van den grond;
3° Door de verjaring van dertig jaren.