Wel vergoeding bij tegenopzegging door de huurderDeze uitspraak is opgenomen onder het artikel Woninghuur

Uitspraak

Cass. 12 januari 2015

Nr. C.12.0601.N

E.C.,
eiser,

tegen

F.S.,
verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 4 juni 2012.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 14 januari 2014 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het is tegenstrijdig enerzijds te oordelen dat de factuur Eandis ten bedrage van 135,29 euro ten laste is van de verweerder en anderzijds het incidenteel hoger beroep van de eiser dat onder meer strekte tot veroordeling van de verweerder tot betaling van voormeld bedrag, ongegrond te verklaren.
Het middel is gegrond.

Tweede middel

2. Het is tegenstrijdig enerzijds te oordelen dat de huurschade ten laste van de verweerder ten bedrage van 100 euro is bewezen en anderzijds het incidenteel be-roep van de eiser dat onder meer strekte tot veroordeling van de verweerder tot betaling van een provisie van 500 euro voor de huurschade, ongegrond te verkla-ren.
Het middel is gegrond.

Derde middel

3. Op grond van artikel 3, § 4, eerste lid, van de regels betreffende de huur-overeenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder, opgenomen in boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II, Burgerlijk Wetboek, hierna Woninghuurwet, kan de verhuurder bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode de huurovereenkomst beëindigen met in-achtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, zonder motivering, maar met betaling van een vergoeding.
Op grond van artikel 3, § 5, vierde lid, Woninghuurwet, kan wanneer de verhuur-der de huurovereenkomst beëindigt overeenkomstig de paragrafen 2 tot 4, de huurder op zijn beurt de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inacht-neming van een opzeggingstermijn van een maand. In dat geval is hij de vergoe-ding bedoeld in artikel 3, § 5, tweede lid, niet verschuldigd.

4. Uit de wetsgeschiedenis, de doelstelling van de wetgever om het recht op huisvesting van de huurder beter te beschermen en het gegeven dat de tegenop-zegging door de huurder slechts een accessorium is van de hoofdopzegging door de verhuurder waarbij de huurder de tegenopzegging niet kan betekenen wanneer de verhuurder geen opzegging heeft betekend, volgt dat de verhuurder de in artikel 3, § 4, Woninghuurwet bepaalde vergoeding bij opzegging zonder motivering ook verschuldigd is wanneer de huurder een tegenopzegging geeft en de huur ingevolge deze tegenopzegging eindigt.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de vordering van de eiser tot beta-ling van de factuur Eandis en de vordering tot het verkrijgen van een provisionele schadevergoeding wegens huurschade afwijst en oordeelt over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.

Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, rechtszitting houdend in hoger beroep.

Bepaalt de kosten voor de eiser op 574,52 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 12 januari 2015 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.