Actio judicatiDe actio judicati is de rechtsvordering die voortvloeit uit de veroordeling in een vonnis en strekt tot de tenuitvoerlegging ervan.

Deze actio verjaart tien jaar na het uitspreken van de uitspraak. Deze termijn geldt ongeacht de duurtijd van verjaringstermijn van de schuldvordering die aan deze beslissing ten grondslag ligt (zie Cass., 7 maart 2003, AR C.00.0417.N, A.C., 2003, nr 158; zie ook Cass., 21 feb. 1985, AR 7201, A.C., 1984-85, nr 375).

Een dagvaarding, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, stuiten de verjaring. 


Rechtspraak

 • Wanneer een gerechtelijke beslissing de verplichting tot betaling van de koopprijs inhoudt, kan de verkoper die veroordeling uitvoeren middels een actio judicati (zie Cass., 21 feb. 1985, AR 7201, A.C., 1984-85, nr 375).

  10/01/2008 - Hof van Cassatie
 • Elk vonnis van veroordeling doet een rechtsvordering ontstaan tot tenuitvoerlegging van de veroordeling. Deze rechtsvordering, actio judicati genoemd, verjaart door verloop van tien jaren te rekenen vanaf het vonnis.

  Artikel 1115 van hetzelfde wetboek bepaalt dat een cassatiearrest niet kan worden tenuitvoergelegd dan na de betekening aan de partij, op straffe van nietigheid der tenuitvoerlegging.

  De tenuitvoerlegging, m.n. het betekenen van het cassatiearrest aan de andere partij teneinde het geding verder te zetten, betreft niet de tenuitvoerlegging van een veroordeling ten laste van de andere partij, maar doelt slechts op de voortzetting van het geding voor de verwijzingsrechter.

  Wanneer na een cassatieberoep de bestreden beslissing wordt vernietigd, dan worden de partijen binnen de perken ervan, voor de rechter naar wie de zaak overeenkomstig artikel 1110 Gerechtelijk Wetboek is verwezen, teruggeplaatst in dezelfde positie als waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing werd vernietigd. De verwijzing doet geen nieuw geding ontstaan, maar is de voortzetting van het geding vóór het cassatieberoep.

  07/11/2014 - Hof van Cassatie