DagvaardingskostenWat zijn dagvaardingskosten

De dagvaardingskosten zijn alle kosten die nodig zijn voor de betekening van een dagvaardingsexploot en het inschrijven ervan op de rol van de rechtbank.

De kosten zijn dus samengesteld uit de vergoeding voor de gerechtsdeurwaarder enerzijds en de kosten voor het aanhangig maken van de zaak en de eigenlijke rolstelling zelf anderzijds.

De gerechtsdeurwaarder dient het origineel van de dagvaarding neer te leggen op de griffie van de rechtbank waarvoor gedagvaard werd.

Bij de rolstelling (of rolzetting) is de zaak ingeschreven bij de rechtbank en krijgt zij een rolnummer toegewezen.

Aan de rolstelling zijn rolrechten verbonden (op de dagvaarding afgekort ROLST). De tarieven van de rolrechten zijn sinds de jongste wetswijziging in burgerlijke en handelszaken verschuldigd afhankelijk van het gevorderde bedrag en het aantal aanleggende partijen.

Ten bewijze daarvan zullen op de dagvaarding zegels aangebracht worden, de zogenaamd pleidooizegels (afgekort op de dagvaarding als PLZ).

Ook zijn er soms registratierechten verschuldigd wanneer de zaak ingeschreven wordt. De registratiekosten bedragen 50,00 euro en worden gerekend bij de kosten van de dagvaarding (aangegeven als REG). Geen registratierecht is verschuldigd bij dagvaarding voor het vredegerecht (bedrag tussen 0 en 1.860,00 euro en de arbeidsrechtbanken.

Kosten van de gerechtsdeurwaarder

De kosten van de gerechtsdeurwaarder worden onderverdeeld als volgt:

- Vast recht: terug te vinden op de dagvaarding als VR.

- De reiskosten (RS): per akte slechts 1 maal een forfaitair bedrag.

- Recht inlichtingen (INL): opzoekingen en inlichtingen verricht door de gerechtsdeurwaarder om de dagvaarding te kunnen betekenen.

- Vacatierecht (VACB): het recht dat toekomt aan de gerechtsdeurwaarder die de akte betekend heeft. Het heeft betrekking op de verrichtingen voor de afgifte, overhandigen etc. van het exploot.

- Portkosten (PORT)

Op de prestaties van de gerechtsdeurwaarder is 21% BTW verschuldigd.

Terugvordering dagvaardingskosten

Elk eindvonnis verwijst de in het ongelijk gestelde partij in de kosten. Hieronder vallen eveneens de dagvaaringskosten.

Daartoe kan iedere partij een omstandige opgave indienen (de opgave der kosten), met de vraag de andere partij hiertoe te veroordelen. Bij gebreke aan begroting van de kosten kan de rechter de beslissing over de kosten aanhouden. In dat geval volstaat het de zaak weder op te roepen.

Rechtsbronnen

Art. 1021 Ger.W. Partijen kunnen een omstandige opgave indienen van hun onderscheiden kosten, met inbegrip van de (rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald) in artikel 1022. In dat geval worden de kosten in het vonnis vereffend.
Werden de kosten in het vonnis niet of slechts gedeeltelijk vereffend, dan wordt de beslissing over de kosten, waarover niet werd gestatueerd, geacht te zijn aangehouden. In dat geval geschiedt de vereffening, op de vordering van de meest gerede partij, door de rechter die de uitspraak heeft gedaan, voor zover zijn beslissing niet werd bestreden; de rechtspleging wordt hervat en voortgezet overeenkomstig artikel 750 en volgende.

Art. 1017 Ger.W. Tenzij bijzondere wetten anders bepalen, verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt.