Onafhankelijkheid en onpartijdigheid rechterNoch de wet (m.n. het gerechtelijk wetboek dat de rechtspleging regelt), noch de grondwet hebben een specifieke bepaling voor de onpartijdigheid van een rechter.

De onpartijdigheid is echter wel een algemeen rechtsbeginsel dat rechtstreeks inwerkt op alle rechtsprekende instanties.

Rechtsbronnen

Art. 151 Grondwet. ยง 1. De rechters zijn onafhankelijk in de uitoefening van hun rechtsprekende bevoegdheden. Het openbaar ministerie is onafhankelijk in de individuele opsporing en vervolging onverminderd het recht van de bevoegde minister om de vervolging te bevelen en om de bindende richtlijnen van het strafrechtelijk beleid, inclusief die van het opsporings- en vervolgingsbeleid, vast te leggen.

Rechtsleer

De rechterlijke onpartijdigheid is niet steeds wat ze lijkt. Een analyse over de grens tussen objectieve en subjectieve onpartijdigheid


Rechtspraak

  • De rechter wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed onpartijdig, onafhankelijk en onbevangen te oordelen en de vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter zijn nauw met elkaar verbonden zodat bij de beoordeling van de objectieve onpartijdigheid van de rechter de waarborgen van diens individuele onafhankelijkheid in aanmerking kunnen worden genomen. Zie ook Cass. 13 maart 2012, AR P.11.1750.N, AC 2012, nr. 166.

    10/02/2015 - Hof van Cassatie