Ongeoorloofd voorwerp overeenkomstUit art. 6 BW volgt dat wanneer het voorwerp van een overeenkomst in strijd is met de openbare orde of goede zeden, deze overeenkomst ongeoorloofd en derhalve nietig is.

De geoorloofdheid van het voorwerp wordt bepaald op het tijdstip van het sluiten van het contract.

Rechtsbronnen

Art. 6 BW. Aan de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen, kan door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk worden gedaan.

Art. 1126 BW. Ieder contract heeft tot voorwerp iets dat een partij zich verbindt te geven, of dat een partij zich verbindt te doen of niet te doen.


Rechtspraak

  • Een overeenkomst heeft een ongeoorloofd voorwerp indien zij verplicht tot een prestatie die door een wet van openbare orde verboden is of in strijd is met de goede zeden.

    Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen heeft de overtreding bij de totstandkoming van de overeenkomst van een regel die de openbare orde aanbelangt, in beginsel slechts de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg wanneer deze overtreding tot gevolg heeft dat het voorwerp van de overeenkomst ongeoorloofd is.

    30/01/2015 - Hof van Cassatie