Potestatieve voorwaardeDefinitie potestatieve voorwaarde

De potestatieve voorwaarde is een modaliteit van de voorwaardelijke verbintenis.

Een verbintenis is voorwaardelijk wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, hetzij door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal plaatshebben, hetzij door ze teniet te doen, naargelang de gebeurtenis plaatsheeft of niet plaatsheeft. Deze voorwaarde kan opschortend of ontbindend zijn.

De potestatieve voorwaarde zelf is omschreven in artikel 1170 BW en wordt gedefinieerd als de voorwaarde waarbij één van de contracterende partijen de vervulling ervan kan doen plaatshebben of verhinderen.

De loutere of zuivere potestatieve voorwaarde is deze waarbij de vervulling totaal afhankelijk is van de enkele wil van degene die zich verbonden heeft. Volgens art. 1174 BW is iedere verbintenis nietig, wanneer zij is aangegaan onder een potestatieve voorwaarde van de zijde van degene die zich verbindt.

Voorbeelden

Wat wel of niet onder een potestatieve voorwaarde valt, wordt verder omlijnd door rechtspraak en rechtsleer:

- Is geen potestatieve of opschortende voorwaarde die de nietigheid van de overeenkomst meebrengt, het beding in een arbeidsovereenkomst waarbij wordt bepaald dat de werknemer tewerk zou gesteld worden voor gelijk welke taak die overeenstemt met de bekwaamheden en de ontvangen opleiding.

- Het aangaan van een huurovereenkomst onder de opschortende voorwaarde dat de huurder zal trouwen.

- Het sluiten van een koopovereenkomst door een gemandateerde onder de voorwaarde dat de opdrachtgever goedkeuring zal verlenen.

- De lening door de ontlener aangegaan onder de opschortende voorwaarde van terugbetaling wanneer aandelen in een vennootschap verkocht worden.