Tarieven rolrechtenNieuwe rolrechten vanaf 1 juni 2015

Opgelet, vanaf 1 juni 2015 is de nieuwe regeling in verband met de rolrechten in werking getreden.

 De volgende wijzigingen hebben een grote invloed op de berekening van de rolrechten:

 - Vanaf 1 juni 2015 worden de rolrechten berekend "per eisende partij".

 - De rolrechten zijn verschuldigd volgens het gevorderde bedrag.

 - Per eisende partij dient de vordering opgesplitst te worden om een correcte berekening van het rolrecht mogelijk te maken. Voor ondeelbare en hoofdelijke vorderingen is het rolrecht telkens verschuldigd op het volledige bedrag.

 - De eisende partij dient een pro-fisco verklaring bij elke akte van rechtsingang te voegen, waarin de geschatte waarde van de vordering wordt opgegeven.

Dit zijn de huidige tarieven:

Rolrechten algemeen

Rolrechten sociale zaken

 

Tarieven verhoogd in 2012

In het gerechtelijk jaar 2012 werden de rolrechten voor een eerste keer verhoogd. Toen viel reeds een stijging van maar liefst 15% te noteren.

De circulaire van 13.07.2012 geeft een overzicht:

Circulaire nr. 9/2012 dd. 13.07.2012

Griffierechten - Nieuwe tarieven


FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

Algemene Administratie van de PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

Toezicht en Controle van de Griffies

Dossier nr. EE/G.131

2 bijlagen

Het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2012 heeft de programmawet van 22 juni 2012 bekendgemaakt. De artikelen 94 tot 104 van deze wet wijzigen het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (W.Reg.) in die zin dat de tarieven van de griffierechten met 15 % stijgen en de bedragen worden afgerond.

In deze circulaire wordt een korte commentaar gegeven bij de wijzigingen in het Wetboek. Bijlage 1 bevat de tekst van de voormelde artikelen van de programmawet. Bijlage 2 bevat de geconsolideerde tekst van de bepalingen van het Wetboek betreffende de griffierechten.

COMMENTAAR

1) Doelstellingen van de federale wetgever

Deze maatregel verhoogt de griffierechten die in 18 jaar niet meer werden aangepast. Dit moet 5 miljoen EUR inkomsten opleveren voor de federale begroting.

2) Inwerkingtreding

Bij gebrek aan andersluidende bepaling treden deze nieuwe tarieven in werking tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus vanaf 8 juli 2012. In principe wordt de datum van effectieve heffing in aanmerking genomen. Evenwel, rekening houdend met de normale termijn van behandeling van aanvragen van uitgifte, kopie of uittreksel, zullen de nieuwe tarieven van toepassing zijn op aanvragen ingediend vanaf 8 juni 2012 waarvoor nog geen aflevering is gebeurd.

3) Nieuwe tarieven

I. ROLRECHT (art. 2691 tot 2693 W.Reg.)

Het rolrecht is verschuldigd voor de inschrijving van een zaak op de algemene rol (art. 2691 W.Reg.), in het register der verzoekschriften (art. 2692 W.Reg.) of in het register van de vorderingen in kort geding (art. 2693 W.Reg.). Wat betreft het tarief, is het van belang een onderscheid te maken naargelang van het type van rol alsmede van de aard en de graad van de rechtbanken.

Inschrijving op de algemene rol (art. 2691 W.Reg.)

- in de vredegerechten en de politierechtbanken
- in de rechtbanken van eerste aanleg en de rechtbanken van koophandel
- in de hoven van beroep
- in het Hof van Cassatie

40 EUR
100 EUR
210 EUR
375 EUR

Inschrijving in het register der verzoekschriften (art. 2692 W.Reg.)

- in de vredegerechten en de politierechtbanken
- in de andere gerechten

31 EUR
60 EUR

Inschrijving in het register van de vorderingen in kort geding (art. 2693 W.Reg.)

- inschrijving van een vordering
- inschrijving van beroep tegen bevelen of vonnissen in kort geding

80 EUR
160 EUR

Het recht wordt tot 30 EUR verlaagd voor de inschrijvingen op de algemene rol conform artikel 162, 13° W.Reg. (1) Vrijstellingen, strikt te interpreteren, worden voorzien bij artikel 2791 W.Reg.

II. OPSTELRECHT (art. 2701 tot 2703 W.Reg.)

Volgende akten zijn onderworpen aan het opstelrecht (behalve vrijstellingen van art. 2792 W.Reg.):

- de akten in minuut of in origineel en de getuigschriften verleden vóór de griffiers buiten bemoeiing van rechters, alsmede de overschrijvingen gedaan door griffiers in hun registers van de verklaringen van beroep of van voorziening in verbreking in strafzaken, door gedetineerden of geïnterneerden afgelegd (art. 2701 W.Reg.) ;

- de akten van bekendheid, de akten van aanneming en de akten waarbij een minderjarige machtiging wordt verleend om handel te drijven, verleden ten overstaan van de vrederechters (art. 2702 W.Reg.) ;

- de verklaringen van keus van vaderland waarvan de Procureur des Konings akte neemt (art. 2703 W.Reg.).

Het bedrag van het opstelrecht wordt bepaald op 35 EUR per akte, ongeacht welke soort.

III. EXPEDITIERECHT (art. 271 tot 274ter, W.Reg.)

Het expeditierecht belast de uitgiften, kopieën of uittreksels die worden afgegeven in de griffies. Ongeacht op welke griffie en ongeacht op welke informatiedrager de aflevering geschiedt, wordt het expeditierecht geheven, ook op de aflevering van kopieën op een statische elektronische informatiedrager (foto, scanner, …) of kopieën van een elektronisch bestand. Het recht wordt berekend per bladzijde van de akte, van de beslissing of van het stuk dat in de uitgifte, de kopie of het uittreksel wordt weergegeven. Elke begonnen bladzijde telt voor één bladzijde.

Het expeditierecht belast bovendien de kopieën van dynamisch audiovisueel materiaal (film, video, audio-opname, …) : het recht is verschuldigd per gekopieerde minuut, ongeacht op welke informatiedrager de kopie wordt afgeleverd. Een begonnen minuut telt voor een volle minuut.

Behalve vrijstellingen bij artikel 280 W.Reg., is het expeditierecht van toepassing als volgt :

- het gewone tarief, geldig voor al de stukken maar veranderlijk volgens de aard en de hiërarchie van de rechtbanken (art. 271, W.Reg.);

- het verlaagde tarief, identiek voor al de griffies maar enkel geldig voor welbepaalde stukken (art. 272, W.Reg.);

- het specifiek tarief, enkel geldig voor de kopieën van dynamisch audiovisueel materiaal (art. 274bis, W.Reg.).

GEWOON TARIEF (art. 271 W.Reg.)

- in de vredegerechten en de politierechtbanken

1,75 EUR per blz.

- in de hoven van beroep, de hoven van assisen, het militair gerechtshof, de arrondissementsrechtbanken, de rechtbanken van eerste aanleg, de rechtbanken van koophandel en de krijgsraden

3 EUR per blz.

- in het Hof van Cassatie

5,55 EUR per blz.

VERLAAGD TARIEF (art. 272 W.Reg.)

- Niet ondertekende kopieën : indien bij één en hetzelfde verzoek en voor één en dezelfde zaak meer dan 2 kopieën worden aangevraagd, wordt het tarief vanaf het 3de kopie bepaald op 0,30 EUR per bladzijde, zonder dat het globaal bedrag aan verschuldigde expeditierechten alsdan meer dan 1.450 EUR kan bedragen (art. 272, 1ste lid, 1°).

- Uittreksels van de burgerlijke stand of uit de registers van nationaliteit (art. 272, 1ste lid, 2°).

- Akten, vonnissen en arresten die krachtens artikel 162, 33°bis tot 37°bis vrijstelling van de registratieformaliteit genieten (aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank)(art. 272, 1ste lid, 3°).

- Uitgiften, kopieën of uittreksels van akten en stukken betreffende rechtspersonen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (art. 272, 1ste lid, 4°).

- Kopieën op een statische elektronische informatiedrager (foto, scanner, …): het expeditierecht is verschuldigd om een kopie op een elektronische informatiedrager af te leveren van een document waarvan het origineel stuk op een papieren drager bestaat. Het recht wordt berekend rekening houdend met het aantal originele bladzijden die in de kopie zijn opgenomen (art. 273).

- Kopieën van een elektronisch bestand : het expeditierecht is verschuldigd voor elke gekopieerde elektronische bladzijde van het brondocument. De parameters van het brondocument die de elektronische bladzijde bepalen, mogen bij het maken van de kopie niet gewijzigd worden (art. 272, 3de lid).

0,85 EUR per blz. met minimum van 1,75 EUR (papier) en 5,75 EUR (andere drager)

SPECIFIEK TARIEF (art. 274bis W.Reg.)

- Kopieën van dynamisch audiovisueel materiaal (film, video, audio-opname, …)

1,15 EUR per gekopieerde minuut met minimum van 5,75 EUR

 

Plan voor justitie verhoogt ook de rolrechten.

Ook in 2015 blijven we niet gespaard van een verhoging van de rolrechten, hetgeen de facto een belastingsverhoging betekent.

Dit zijn de nieuwe tarieven, waarvan de datum van inwerkingtreding nog bepaald dient te worden:

Vredegerecht, politierechtbank

tot 2.500 € of niet in geld waardeerbare vorderingen
40 €

boven 2.500 € 
80 €

Rechtbank eerste aanleg (met uitzondering van de familierechtbank), rechtbank van
koophandel


tot 25.000 € of niet in geld waardeerbare vorderingen
100 €

van 25.000,01 € tot 250.000 €
200 €

van 250.000,01€ tot 500.000 €
300 €

boven 500.000 € 
500 €

Arbeidsrechtbank en fiscale geschillen, indien de waarde van de vordering hoger is dan 250.000 €

van 250.000,01€ tot 500.000 €
300 €

boven 500.000 € 
500 €

Hof van beroep

tot 25.000 € of niet in geld waardeerbare vorderingen
210 €

van 25.000,01 € tot 250.000 €
400 €

van 250.000,01 € tot 500.000 €
600 €

boven 500.000 € 
800 €

Arbeidshof, en fiscale geschillen in beroep indien de waarde van de vordering hoger is van 250.000 €

van 250.000,01 € tot 500.000 €
600 €

€ boven 500.000 € 
800 €

Hof van cassatie, met uitzondering van voorzieningen tegen beslissingen van arbeidsgerechten en fiscale zaken

tot 25.000 € of niet in geld waardeerbare vorderingen
375 €

van 25.001 € tot 250.000 €
500 €

van 250.000,01 € tot 500.000 €
800 €

Hof van Cassatie voor voorzieningen tegen beslissingen van arbeidsgerechten en fiscale zaken, indien de waarde van de vordering hoger is dan 250.000€

van 250.000,01 € tot 500.000 €
800 €

boven 500.000 € 
1.200 €