Vervanging van de gerechtdeskundigeEen eventuele onregelmatigheid in de uitvoering van het deskundigenonderzoek en / of een eventueel verzuim in hoofde van de aangestelde deskundige om de rechten van verdediging en het tegensprekelijk karakter van het onderzoek in acht te nemen, geeft niet zonder meer aanleiding tot de wering van zijn bevindingen of tot enige nietigheid van het gevoerde onderzoek. Wanneer een deskundigenonderzoek gebeurt met miskenning van de regels die de rechten van verdediging en het tegensprekelijk karakter van het onderzoek waarborgen, kan daaruit niet worden afgeleid dat de zaak niet eerlijk werd behandeld, als de partijen voor het rechtscollege, dat ten gronde uitspraak moet doen, de mogelijkheid hebben het deskundigenonderzoek te betwisten, niet enkel wat betreft de aangevoerde onregelmatigheden, doch ook betreffende de vaststellingen en besluiten van de deskundige .

Het staat aan de rechter om te oordelen of, volgens de concrete omstandigheden van het geval, een eventueel verzuim van de deskundige een partij belet heeft haar recht van verdediging uit te oefenen en om, in voortkomend geval, te beslissen hoe dat verholpen moet worden.

Naar het oordeel van het hof zijn er geen redenen om de deskundige te vervangen omdat er geen omstandigheden zijn, die de voortzetting van het deskundigenonderzoek door de reeds aangestelde deskundige beletten.


Rechtspraak

 • Er wordt gevraagd om de deskundige te vervangen.

  Op het verzoek tot vervanging van de deskundige is het oude artikel 977 Ger. W. van toepassing. Bij verzoekschrift kan door de meest gerede partij verzocht worden om de deskundige te vervangen, telkens wanneer daartoe reden bestaat.

  Dit artikel duidt de mogelijke redenen van vervanging niet aan. De vervanging strekt ertoe te vermijden dat het deskundigenonderzoek wegens het in gebreke blijven van de deskundige niet kan worden voortgezet. De vervanging is een noodoplossing (RAES, S., "Wraking en vervanging van een gerechtelijk deskundige", R.W., 1988-89, p. 1069; de LEVAL, G., TILLEMAN, B., "Gerechtelijk deskundigenonderzoek", 2003, p. 112-113).

  Naar het oordeel van het hof, zijn er geen redenen om de deskundige te vervangen omdat er geen omstandigheden zijn, die de voortzetting van het deskundigenonderzoek door de heer B. beletten.

  18/11/2009 - Hof van Beroep Gent
 • Wanneer een deskundige zich laat bijstaan door een bedrijfsrevisor, die voordien gelast is geweest met de opstelling van het financieel plan voor de oprichting van de vennootschap, thans partij in het geding, is de onpartijdigheid/onafhankelijkheid van de deskundige niet voldoende gegarandeerd; alleszins is er een schijn van partijdigheid. Er moet dan ook worden overgegaan tot de vervanging van de deskundige. 

  08/01/2010 - Arbeidshof Brussel