Art. 6.3.a EVRM is niet van toepassing bij een huiszoekingDeze uitspraak is opgenomen onder het artikel Huiszoeking

Uitspraak

Cass. 14 januari 2015

Nr. P.14.0092.N

Arrest

G. F.,

tegen

1. D. G.,
2. G. G.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, cor-rectionele kamer, van 11 december 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing op de strafvordering

(...)
Tweede middel

Artikel 6.3.a EVRM waarborgt eenieder die wegens een strafbaar feit wordt ver-volgd het recht om onverwijld, in een taal welke hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem in-gebrachte beschuldigingen.

Die bepaling heeft betrekking op het recht van verdediging voor een vonnisgerecht. Zij is niet van toepassing op een optreden van de politie in de loop van een strafrechtelijk vooronderzoek, namelijk wanneer die overgaat tot een huiszoeking.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

(...)

Dictum
Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door eerste voorzitter ridder Jean de Codt, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Marie-Claire Ernotte, en in openbare terechtzitting van 14 januari 2015 uitgesproken door eerste voorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq, met bijstand van griffier Tati-ana Fenaux.