Enkel nietigheid wegens aantasting voorwerp wegens schending van openbare ordeDeze uitspraak is opgenomen onder het artikel Ongeoorloofd voorwerp overeenkomst

Uitspraak

Cass. 30 januari 2015

Nr. C.14.0285.N

TANK OPSLAG VERBEKE nv, met zetel te 2620 Hemiksem, Terlochtweg 60-64,

eiseres,
tegen

BELFIUS BANK nv, met zetel te 1000 Brussel, Pachecolaan 44,
verweerster,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 16 december 2013.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De eiseres voert aan dat de tussen de door de eiseres op 29 september 2008 met de verweerster gesloten financiële overeenkomst ("IRS-SWAP") nietig is om-dat de verweerster is tekort gekomen aan de verplichting die om krachtens het toenmalige artikel 4 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, dat van openbare orde is, de personen te identificeren en hun identiteit te controleren die namens de eiseres zijn opgetreden en dat de latere bekrachtiging van de overeenkomst door de eiseres geen gevolg kan hebben gelet op het bepaal-de in artikel 1338 Burgerlijk Wetboek.

2. Krachtens de artikelen 6 en 1108 Burgerlijk Wetboek is een overeenkomst met een ongeoorloofd voorwerp nietig. Een overeenkomst heeft een ongeoorloofd voorwerp indien zij verplicht tot een prestatie die door een wet van openbare orde verboden is of in strijd is met de goede zeden.

3. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen heeft de overtreding bij de totstandkoming van de overeenkomst van een regel die de openbare orde aanbelangt, in beginsel slechts de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg wanneer deze overtreding tot gevolg heeft dat het voorwerp van de overeenkomst ongeoorloofd is.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 835,76 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, de afdelingsvoorzitters Albert Fettweis en Beatrijs Deconinck, en de raadsheren Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 30 januari 2015 uitgesproken door afde-lingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Van-dewal, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.