Vervalsing van offerteDeze uitspraak is opgenomen onder het artikel Valsheid in geschrifte

Uitspraak

Cass. 5 december 2000

Nr. P.99.0245.N.

D. C. W., beklaagde,
eiser tot cassatie van een arrest, op 22 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer,

tegen

EMERGO, naamloze vennootschap, met zetel te Puurs-Ruisbroek, Rijksweg 91,
burgerlijke partij,

HET HOF,

Gehoord het verslag van raadsheer Frère en op de conclusie van advocaatgeneraal Duinslaeger;
Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1998 door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering :

Over het middel :

Wat het eerste onderdeel betreft :

Overwegende dat in de regel de valse vermelding in een geschrift dat door de bestemmeling moet worden nagezien vooraleer hij de inhoud daarvan aanvaardt, geen strafbare valsheid in geschrifte oplevert;

Dat evenwel de vervalsing van een vermelding in een van een derde uitgaande geschrift dat door de bestemmeling, die niet de rechtstreeks geadresseerde van dit geschrift is, moet worden nagezien vooraleer deze de inhoud daarvan aanvaardt, een strafbare valsheid in geschrifte oplevert wanneer de bestemmeling gerechtigd is geloof te hechten aan de waarachtigheid van het feit dat de valse vermelding uitgaat van de derde;

Overwegende dat te dezen de offerte, uitgaande van een derde, te weten de onderaannemer, als bewijs en rechtvaardiging moest dienen voor de offerte die eiser, te weten de hoofdaannemer, toestuurde aan het opdrachtgevend bestuur;

Overwegende dat de appèlrechters met de redenen die zij vermelden wettig vermogen te oordelen "dat de door (eiser) aan het opdrachtgevend bestuur ter kennis gebrachte vraagprijs van de NV Emergo fictief was en dat de door (eiser) ter staving hiervan doorgevoerde vervalsing van de offerte van de NV Emergo, zijnde een ten aanzien van het opdrachtgevend bestuur bewijskrachtig stuk, alsmede het gebruik ervan geschiedde met bedrieglijk opzet en met het oogmerk het opdrachtgevend bestuur te benadelen teneinde zichzelf op onrechtmatige wijze te kunnen verrijken";

Dat zij zodoende eisers verweer verwerpen en beantwoorden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Wat het tweede onderdeel betreft :

Overwegende dat de appèlrechters met het geheel van de in het middel vermelde redenen het verweer van eiser verwerpen en beantwoorden en de beslissing naar recht verantwoorden;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;

En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :

Overwegende dat namens eiser zonder berusting afstand van de voorziening wordt gedaan;

OM DIE REDENEN,

Verleent akte van de afstand;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Veroordeelt eiser in de kosten.
Gezegde kosten begroot op de som van tweeduizend achthonderd frank verschuldigd.
Aldus door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, in openbare terechtzitting van vijf december tweeduizend uitgesproken.