Wat is een dagvaardingDeze uitspraak is opgenomen onder het artikel Dagvaarding

Uitspraak

Nr. C.13.0176.N

1. J. V. P.,
2. J. D. V.,
3. KBC VERZEKERINGEN nv, met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2,
eisers,

1. G. G., 


2. B. Q.,
verweerders,

3. D. D. S., wonende te 9150 Kruibeke (Bazel), Lamperstraat 38,
derde verweerder,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 6 januari 2012.
Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Overeenkomstig artikel 2244, § 1, eerste en tweede lid, Burgerlijk Wetboek vormen een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling of een beslag, be-tekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting. Een dagvaarding voor het gerecht stuit de verjaring tot het tijdstip waarop een definitieve beslissing wordt uitgesproken.

2. Onder een dagvaarding voor het gerecht in de zin van artikel 2244, § 1, Burgerlijk Wetboek moet worden verstaan, het instellen van een rechtsvordering waarbij een schuldeiser het bedreigde recht dat aan verjaring is onderworpen, ten gronde wil laten erkennen.

Een dagvaarding in kort geding die strekt tot het nemen van bewarende maatregelen in spoedeisende gevallen of tot het bevelen van een onderzoek naar de oorza-ken van een schade, leidt bijgevolg geen vordering in zoals bedoeld in artikel 2244, § 1, Burgerlijk Wetboek.

3. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eisers op 1224,91 euro en voor de derde verweerder op 638,47 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 6 februari 2015 uitgesproken door af-delingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.